Zakonski propisi

Zakon o komunalnom gospodarstvu

Zakon o trgovačkim društvima

Zakon o trgovini

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

Zakon o javnoj nabavi

Zakon o obveznim odnosima

Zakon o radu

Zakon o pravu na pristup infomacijama

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka